ابرک خندان

6ur5ips.jpg

ابرک خندان

بدم بر من، ای باد، ای باد

ببر مرا با خود، ای یاد، ای یاد

که اینک ابریم آزاد

رها در دل این آسمان و این دریا

سبک، آزاد، شاد، منگ پنگ

می کنم بازی با ماهیان رنگ رنگ

می روم بالا و می رقصم با آفتاب

می زنم دستی به صورت کوچک مهتاب

بدون ترس، بدون غم، می دوم هر سو

می زنم فریاد از عمق جان و می کنم هو هو

.

چه تاریک است، چه وهم آلود

چه پر سوز است، چه درد آلود

پریدم از خواب آسوده

دریغا این خواب بوده؟

چه دردی دارد این قلبم

هزاران تکه گشتم من

دگر نیستم ابرک خندان

که هستم آدمی، انسان

/ 0 نظر / 4 بازدید