عبور کاربران باند پهن جهان از مرز 400 میلیون نفر

مطابق تحقیقاتی که توسط یکی از محققین بخش اینترنت باند پهن صورت گرفت مشخص گردید که تعداد کاربران این سرویسها در جهان از مرز 400 میلیون نفر عبور نموده است.
 

شرکت تحقیقاتی Point Topic میگوید رشد کاربران جهانی بر مبنای 57200 کاربر در سال 1998 و همچنین 280890 نفر در سال 1999 نشان دهنده این حقیقت است که تعداد این دسته از کاربران تاکنون 600 هزار درصد رشد داشته است.

Oliver Johnson تحلیلگر ارشد Point Topic میگوید: «هنگامیکه شرکت ما در سال 1998 بررسیهای خود را بر روی کاربران اینترنت باند پهن آغاز نمود، این سرویس هنوز در مراحل اولیه آزمایشی خود قرار داشت. افزایش این تعداد از کاربران به 400 میلیون نفر آنهم در عرض تنها ده سال موجب شده است تا این بخش از فناوری بعنوان پرسرعتترین شاخه از لحاظ گسترش در جهان شناخته شود.»

وی در ادامه افزود: «اینک ما در ابتدای عصر جدیدی از فناوری قرار گرفتهایم که ارزش کیفیت بسیار بیشتر از کمیت میباشد. تاکید در این شاخه از IT اینک بر روی فراهم آوردن سرویسهای پرسرعتتر و با کیفیت بالاتر بوده که بتوانند ایمیجهای چندگانه ایستا و شفافی را برای برنامههای کاربردی تامین نمایند.»

/ 0 نظر / 32 بازدید