کلید تغییر نتیجه های نامطلوب ما در چیست؟

اگر می خواهید نتایج نامطلوب زندگی و کارهایتان تغییر کند، این شما هستید که نخست باید تغییر کنید. در سال های اولی که مشغول کار شدم، امیدوار بودم که سیاست های دولت تغییر کند، قوانین مالیاتی عوض شوند، وضعیت اقتصادی بهتر شود و یا رئیسم سخاوتمندتر شود! من آرزو داشتم همه چیز عوض شود! ولی مربی ام گفت: برای این که نتایج مطلوبی داشته باشی، این تو هستی که باید تغییر کنی. نخواه که مسائل آسان تر شوند، تلاش کن که تو توانمندتر شوی. این موضوع، یکی از درسهای بزرگ زندگی من شد. نخواه که مسائل آسانتر شوند و مشکلات کمتری داشته باشی، بلکه تلاش کن که تو توانمندتر شوی و مهارتهای بیشتری کسب کنی! هیچ گاه نخواهید چالش های کمتری داشته باشید، بلکه بخواهید خرد و آگاهی بیشتری پیدا کنید. همواره آمادۀ رویارویی با چالش ها باشید، زیرا بدون آنها هرگز موفق و ثروتمند نمی شوید. شما هیچگاه بدون نیروی جاذبۀ زمین نمی توانید پرواز کنید. درک چالش ها، کلید وسعت دادن آگاهی و خرد شماست تا بتوانید بر آنها چیره شوید.

سخن آخر این که باور داشته باشید: انسان قادر به انجام کارهای شگفت انگیزیست، به شرط آنکه از اتفاقات آینده، نهراسد!

منبع: کتاب مدیریت نگرش

/ 2 نظر / 8 بازدید